Řád Agilit ČR

 

Řád AGILITY České republiky

1. Úvod

Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem (oba tvoří jeden tým). Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určena pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Pes bez vodítka a obojku překonává na povel psovoda různé překážky se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu. Ze strany psovoda agility vyžaduje rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility měla přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Pro provozování agility jsou závazné podmínky dané Řádem agility ČR.

2. Parkur

2.1. Všeobecně

Parkur je ohraničený areál, ve kterém jsou umístěny překážky. Je budován podle pokynů rozhodčího. Druhy a rozměry překážek musí odpovídat tomuto Řádu. Charakteristika parkuru je dána druhem použitých překážek a jejich pořadím. Pes musí překážky absolvovat v pevně stanoveném pořadí a směru a v co nejlepším čase. Plocha areálu agility musí mít rozlohu nejméně 20 x 40 metrů. Pokud jsou postaveny dvě tratě, doporučuje se oddělit je uzavřenými bariérami, nebo tratě postavit ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od sebe. Na parkuru nesmí být nic, co by znamenalo jakékoli nebezpečí pro psa nebo psovoda. V areálu parkuru mohou být rovněž překážky (i přírodního charakteru, např. stromy), které nejsou zařazeny do tratě. Nesmí však ohrožovat bezpečnost psa ani psovoda a bránit plynulému absolvování tratě. Vlastní trať má délku od 100 do 200 metrů a obsahuje 12 až 20 překážek (z nichž minimálně 7 musí být skokových). Délka tratě a počet překážek odpovídají druhu soutěže, kategorii a výkonnosti psů. Vzdálenost dvou překážek bývá zpravidla 5 až 7 metrů. Překážky jsou označeny číslem, které určuje pořadí jejich překonávání. Číslo bývá umístěno zpravidla vlevo před překážkou, tak, aby nepřekáželo v běhu psovi ani psovodovi a přitom bylo od předchozí překážky dobře viditelné.

2.2. Trasa

Průběh trasy je zcela ponechán fantazii rozhodčího, ale musí obsahovat alespoň dvě změny směru. Dobře promyšlená trať dovoluje psovi pohybovat se lehce a plynule. Cílem je, aby pes pod vedením psovoda našel rovnováhu mezi rychlostí provedení a bezchybným překonáním překážek. Pro každou soutěž se mění průběh tratě a sled překážek.

2.3. Určení standardního času

Standardní čas je čas doporučený k absolvování tratě; za jeho překročení je tým penalizován trestnými body. Základem výpočtu standardního času je rychlost (v metrech za sekundu) stanovená pro pohyb na trati. Určuje se s ohledem na stupeň obtížnosti a náročnosti soutěže. Rychlost se běžně pohybuje mezi 1,8 až 3,5 metru za sekundu. Standardní čas vypočteme, když přesnou délku tratě dělíme určenou rychlostí pohybu (příklad: pro trasu 150 metrů a danou rychlost 2,5 metru za sekundu se standardní čas vypočítá následovně 150 : 2,5 = 60 sekund).

2.4. Určení maximálního času

Maximální čas je čas, který tým nesmí překročit. Pokud tým maximální čas překročí, je diskvalifikován. Maximální čas může být nejvýše dvojnásobek a nejméně jeden a půl násobek času standardního.

2.5. Start/cíl

Start/cíl tvoří tyče (nejméně 120 cm, nesmí mít nahoře ostré hrany), které musí být umístěny mimo první/poslední překážku ve vzdálenosti nejméně 1 metr od první/poslední překážky. Šířka startu/cíle musí být na každé straně nejméně o 50 cm větší než je šířka první/poslední překážky, aby bylo zabráněno tomu, že pokud pes nepřekoná překážku kolmo, doskočí mimo start/cíl.

2.6. Průběh soutěže

V den závodu je v soutěžním areálu zakázán pohyb po parkuru a trénink na překážkách, které budou použity pro soutěže. Psovod bez psa si po dobu určenou rozhodčím může projít a prohlédnout trať přímo na parkuru. Mimo trať musí být umístěna alespoň jedna skoková překážka, která je volně k dispozici. Rozhodčí prohlédne areál určený pro parkur, zkontroluje překážky a posoudí, zda odpovídají řádům. Určí plán tratě a předá ho organizátorům, kteří podle něho překážky rozmístí. Potom parkur zkontroluje a přeměří jeho délku (nebo tím někoho pověří). Před začátkem každé soutěže rozhodčí seznámí její účastníky s přesnými údaji o trati, zejména se standardním a maximálním časem, případně připomene pravidla soutěže a kriteria jejího hodnocení. Na přání rozhodčího může být soutěž zahájena jedním psem i psovodem, kteří nejsou do závodu zařazeni, a ti absolvují trať na ukázku. Psovod se odebere na start. Jeho pes je v základní pozici (stojí, sedí nebo leží před startovní linií). Psovod mu sejme vodítko, obojek a případně další výstroj, nebo ozdoby, s výjimkou gumičky nebo spony přidržující chlupy z očí (se souhlasem rozhodčího).Vodítko předá pomocníkovi u startu. V prostoru startu a cíle nesmí zůstat ležet žádné věci. Psovod se může postavit na místo, které si předem zvolí, nesmí přitom projít mezi tyčemi vymezujícími start a nesmí se vrátit po překročení linie startu zpět ke psovi. Psa na startu nesmí nikdo kromě psovoda přidržet. Během závodu psovod nesmí držet nic v ruce, nesmí se dotknout psa, ani žádné překážky. Hračky ani jiné výcvikové pomůcky nesmí mít psovod viditelně na těle ani je odkládat v prostoru parkuru. Rozhodčí dá pokyn, že trať je volná; okamžik startu si určuje psovod, avšak musí vystartovat nejpozději do 20 sekund. Časomíra je spuštěna až ve chvíli, kdy pes překročil startovní linii. Optické a akustické povely jsou povoleny na celé trati. Psovod důsledně dbá, aby pes trať překonal v určeném pořadí a bez chyb. Psovod nesmí sám překonat překážku. Trať končí a čas je zastaven ve chvíli, kdy pes po překonání poslední překážky proběhne cílem. Psovod až po překročení linie cíle smí použít pomůcky a neprodleně opustí parkur, resp. prostor za cílem. Posuzování týmu je ukončeno až v okamžiku, kdy tým překročí linii cíle.

3. Překážky


Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným agility reglementem FCI, ze kterého Řád agility ČR vychází. Není nutné do parkuru zařazovat všechny druhy překážek.

3.1. Překážky skokové

3.1.1. Skoková jednoduchá

Výška standard 60 cm, (je povolena tolerance (5 cm, tj. 55 cm až 65 cm), u mini 35 cm (je povolena tolerance (5 cm, tj. 30 až 40 cm). Šířka překážky je min. 120 cm. Překážky mohou mít plochu úplně nebo částečně vyplněnou např. reklamní tabulí, proutěnkou nebo více laťkami. Všechny překážky musí mít nahoře shazovací laťku, která spadne, když se jí pes dotkne. Laťka má mít výšku nebo průměr do 3 cm a doporučuje se, aby byla barevně zvýrazněna. Kovové nebo umělohmotné laťky se nedoporučují. Postranice u skokových překážek by měly být udělány tak, aby nemohly být zaměněny za skutečný skok.

3.1.2. Skoková dvojitá (překonává se jedním skokem)

Tvoří se sestavením dvou jednoduchých skokových překážek postavených ve vzestupné linii s výškovým rozdílem 20 - 25 cm a výškou na konci 55 - 65 cm (standard) nebo 30 - 40 cm (mini). Max. vzdálenost obou prvků této překážky je pro SA 55 cm a pro MA 35 cm.

3.1.3. Kombinace dvou nebo tří překážek (dvojskok, trojskok)

Platí jako překážka jediná, ale každý prvek sestavy je posuzován jednotlivě. Vzdálenost mezi překážkami v kombinaci je nejméně 3,5 metru.

3.1.4. Zeď, viadukt

Výška i šířka jako u skokové překážky, tloušťka je asi 20 cm. Zeď je plná, viadukt musí mít jeden nebo dva otvory ve formě tunelu. Na horní ploše obou překážek musí být nejméně dva nepříliš těžké půlkulaté elementy, které se dají lehce shodit. Zeď musí být přestavitelná na výšku mini i standard, měřeno i se shoditelnými prvky.

3.1.5. Skok daleký

Je sestaven ze tří až pěti prvků, které jsou od sebe stejnoměrně vzdáleny a umožňují skok dlouhý od 120 do 150 cm, u mini 60 - 75 cm. Délka prvků je 120 cm, šířka je 15 cm, výška nejnižšího je 15 cm, nejvyššího 28 cm a jsou mírně skosené; prvky musí být lehce shoditelné. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými asi 120 cm, bez ostrých hran. Vzdálenost tyčí od překážky musí být co nejmenší. Na parkuru musí být skok daleký zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

3.1.6. Vodní příkop

Vodní plocha musí mít rozměry 120 cm x 75 cm, hloubku maximálně 10 cm a nesmí mít ostré hrany. Je nezbytné, aby těsně před vodním příkopem byla jednoduchá skoková překážka pro SA vysoká 40 cm a pro MA 20 cm. Celková délka překážky včetně vodní plochy pro kategorii mini je 75 cm a pro kategorii standard 120 cm. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými asi 120 cm, bez ostrých hran. Na parkuru musí být vodní příkop zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

3.1.7. Proskokový kruh

Průměr vnitřního otvoru kruhu je min. 38 a max. 60 cm. Vzdálenost středového bodu otvoru od země je u SA 80 cm a u MA 55 cm. Jako materiál pro výrobu kruhu se doporučuje motocyklová pneumatika nebo pogumovaná textilie. Spodní vnitřní část kruhu musí být z bezpečnostních důvodů vyplněna. Zavěšení kruhu musí být pružné, pevné zavěšení není povoleno. Překážka musí být natolik stabilní, aby ji pes nemohl lehce povalit. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

3.2. Překážky probíhací

3.2.1. Pevný tunel

Vnitřní průměr obou otvorů je 60 cm, délka tunelu od 3 do 6 m. Tunel musí být z poddajného materiálu umožňujícího vytvořit jeden nebo více oblouků. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

3.2.2. Látkový tunel

Vchod je tvořen pevnou částí ve tvaru tunelu. Je dlouhá 90 cm, vysoká 60 cm a široká 60-65 cm. Východ z tunelu je z měkkého materiálu, nejlépe pogumované látky (odolná vůči dešti, vlhku). Nesmí být příliš lehký ani příliš těžký. Délka látkové části tunelu je 3 - 3,5 m. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

3.2.3. Slalom

Počet tyčí je sudý - 6, 8, 10 nebo 12. Jejich výška je v rozmezí 100 až 150 cm. Tyče jsou od sebe vzdáleny 50 - 65 cm, musí být zachován stejný rozestup mezi tyčemi po celé délce slalomu. Zpravidla se používá slalom s 12-ti tyčkami. Slalom musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

3.3. Překážky s kontaktními zónami

Všechny překážky s kontaktními zónami musí mít neklouzavý povrch. Kontaktní zóny na překážkách musí být barevně odlišeny (na vrchní straně a na úzkých bocích). Tyto překážky nesmí být jako první nebo poslední na trati.

3.3.1. Kladina

Výška od 120 do 135 cm, šířka 30 - 40 cm. Délka každé části 360 - 420 cm. Náběhové a sestupné rampy mohou být opatřeny malými lištami připevněnými v pravidelných odstupech asi 25 cm. Lišty usnadňují nástup na překážku a zabraňují případnému sklouznutí. Na náběhové a sestupové části ramp musí být v délce 90 cm, měřeno od země, vyznačena kontaktní zóna. V odstupu 10 cm od kontaktní zóny nesmí být žádná lišta.

3.3.2. Houpačka

Šířka 30 - 40 cm, délka 365 - 425 cm, výška středové osy od země se rovná jedné šestině délky houpačky. Kontaktní zóna je stejných rozměrů a stejně značena jako u kladiny. Houpačka musí být stabilní a vyvážená tak, aby se nástupní část prkna (rampy) po zhoupnutí samovolně sklápěla zpět. Na houpačce nesmí být žádné pomocné lišty.

3.3.3. Šikmá stěna

Skládá se ze dvou ploch tvořících u SA úhel 90 stupňů, výška od země 1,9 m. Pro MA je dovoleno úhel zvětšit a tím šikmou stěnu snížit až na 1,7 m. Na mistrovských závodech musí být pro MA použita snížená výška. Šířka je min. 90 cm, v dolní části až 115 cm. Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech (25 - 40 cm) připevněné lišty usnadňující výstup a zabraňující sklouznutí. Kontaktní zóny jsou vyznačeny v délce 106 cm, měřeno od země. Pomocná lišta musí být připevněna nejméně 10 cm nahoru nebo dolů od horní hranice kontaktní zóny. Vrchol šikmé stěny nesmí být pro psa nebezpečný, a musí být zabezpečen proti zranění.

3.4. Stůl

Čtvercová plocha min. 90x90 cm, max. 120x120 cm. Výška je pro SA 60 cm, pro MA 35 cm. Strany stolu jsou označeny A, B, C, D. Stůl musí být stabilní, zajištěn proti překlopení a musí mít neklouzavý povrch. U her může být stůl použit jako start/cíl, ale v tomto případě se nepočítá jako překážka.

4. Posuzování

4.1. Všeobecně

Cílem závodu je, aby pes překonal sestavu překážek v předepsaném pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase. Všechna rozhodnutí rozhodčího na trati jsou neodvolatelná (nenapadnutelná). Pokud nastanou případy, které nejsou v následujícím textu uvedeny, je na rozhodčím, jak věc posoudí. Rozhodčí je povinen od začátku do konce soutěže posuzovat stejně přísně nebo benevolentně. Jestliže dojde k případům, na něž nemá psovod ani pes vliv, např. větrem převrácené překážky nebo zamotaný látkový tunel, rozhodčí může psovoda a psa zastavit a současně je přerušeno měření času. Když je závada odstraněna, psovod se svým psem pokračuje na parkuru opět tam, kde ho přerušil. Od té doby začíná znovu běžet čas. Všechny trestné body před přerušením zůstávají v platnosti. Rozhodčí je oprávněn rozhodnout o opakování běhu.

4.2. Tresty

Používají se 4 druhy trestů:

bullet

překročení standardního času (časové chyby);

bullet

chyba;

bullet

odmítnutí;

bullet

diskvalifikace.

4.2.1. Překročení standardního času

Za každou sekundu nad standardní čas se uděluje 1 trestný bod. Podle přesnosti měřicího zařízení se udělují trestné body i v desetinách nebo setinách bodu za desetiny nebo setiny sekundy nad standardní čas.

4.2.2. Chyby všeobecné

Každá chyba je trestána 5-ti body, rozhodčí ji oznamuje zvednutou rukou s otevřenou dlaní. Chyby pes neopravuje a pokračuje v běhu. Pokud se psovod na parkuru dotkne překážky nebo svého psa, záleží udělení trestných bodů na posouzení rozhodčího.

4.2.3. Odmítnutí - všeobecně

Každé odmítnutí se trestá 5-ti trestnými body, které rozhodčí oznamuje zvednutou rukou sevřenou v pěst. Odmítnutí musí být opraveno, s výjimkou níže uvedených případů. Za odmítnutí se považuje:

bullet

pokud se pes zastaví nebo udělá obrat před překážkou;

bullet

vybočení psa do strany, aby se vyhnul překážce, pokud překročil pomyslnou prodlouženou linii překážky nebo horní hranici kontaktní zóny;

bullet

jakékoli vybočení psa z optimální dráhy nebo jeho zastavení může být posouzeno jako odmítnutí. Pokud se pes zastaví na překážce, je penalizován pouze ztrátou času.

4.2.4. Specifické chyby a odmítnutí na jednotlivých překážkách

Překážky skokové

Skoková jednoduchá
Shození překážky - chyba se započítá, pokud spadne část nebo celá překážka proto, že se pes při skoku dotkl té části překážky, která je určená k překonávání. Stejně tak dostane pes trestné body, spadne-li část nebo celá překážka po skoku, před překonáním další překážky. Výjimku tvoří porušení překážky vnějšími vlivy, např. větrem. Skok přes překážku mimo prostor určený k jejímu překonání je odmítnutí. U zdi a viaduktu se za chybu považuje pouze shození elementu.

Kombinace dvou nebo tří překážek dvojskok (trojskok)
Každá překážka z kombinace je posuzována jednotlivě. Body za odmítnutí nebo shození se sčítají. Při odmítnutí jedné překážky z kombinace je nutné celou kombinaci překonat znovu.

Skok daleký
Body za odmítnutí je potrestán pes, který přeskočil tuto překážku na šíř, přešel, přeběhl, skočil vedle nebo odskočil (vyskočil do strany). Při odmítnutí musí pes překážku překonat znovu a správně. Dotek, poražení elementu nebo tyče a dotek země tlapkou mezi elementy je chyba. (Pozn.: Podle nového výkladu se jako chyba při správném překonávání překážky počítá jen takový dotek, při kterém element spadne. Spadne-li krajní element (první nebo poslední) za situace, kdy se pes pokusím překážku projít, je diskvalifikován. (Odmítnutí nelze opravit.) Spadne-li některý z vnitřních elementů, je to klasifikováno jako odmítnutí s nutností opravy.)

Vodní příkop
Chyby a odmítnutí jsou podobné jako u skoku dalekého, dotek vodní hladiny je chyba. Dotek kruhu není chyba.

Proskokový kruh
Za odmítnutí se považuje, pokud pes proskočí místo kruhem prostorem mezi kruhem a rámem.

Překážky probíhací

Pevný a látkový tunel
Stáhnutí hlavy nebo tlapky zpět z ústí tunelu je odmítnutí.

Slalom
Do slalomu musí pes vždy nabíhat tak, aby první tyčka byla po jeho levé straně. Každé špatné naběhnutí do začátku slalomu je považováno za odmítnutí. Pokud pes vynechá tyčku v průběhu slalomu, je to chyba. Psovod musí psa vracet k místu chyby nebo celý slalom absolvovat znovu tak dlouho, dokud jej pes neproběhne správně. Pes dostane trestné body pouze za první chybu, za všechny ostatní je trestán pouze ztrátou času (nevztahuje se na chyby za dotek). Případná diskvalifikace za proběhnutí tyček v opačném směru (při nápravě chyby) závisí na posouzení rozhodčího. Pokud pes nezvládne správně slalom a překoná další překážku, je diskvalifikován.

Překážky s kontaktními zónami
Pokud se pes při výstupu a sestupu nedotkne alespoň jednou packou kontaktní zóny, je to chyba.

Kladina a šikmá stěna
Za odmítnutí se považuje, pokud pes odskočí z šikmé stěny nebo kladiny dříve, než se dotkl všemi čtyřmi tlapami její sestupné části.

Houpačka
Za chybu se považuje, pokud pes seskočí z houpačky před tím, než se houpačka svým koncem dotkla země. Pokud pes odskočí z houpačky dříve, než překročí její osu (alespoň předními tlapkami), je to hodnoceno jako odmítnutí.

Stůl
Na stole pes musí na 5 sekund zaujmout klidný postoj v předem oznámené poloze, pro třídu 1 poloha lehni, pro třídu 2 a 3 je na rozhodčím aby před soutěží určil, kterou pozici musí pes zaujmout, buď vleže, vsedě, nebo vestoje. Určená pozice je pro všechny soutěžící v závodu stejná. V pozici lehni přední tlapky psa mohou přesahovat stůl, ale lokty a hlezna se musí stolu dotýkat. Rozhodčí odpočítává čas a při páté sekundě dává pokyn k pokračování. Každé opuštění stolu před pokynem rozhodčího se trestá jako chyba. Pes se musí na stůl vrátit a setrvat v předepsané poloze zbylou část doby. Čas je odpočítáván od chvíle, kdy pes zaujme předepsanou polohu. Pokud pes polohu předčasně změní, je odpočítávání přerušeno do zaujmutí správné polohy. Pokud pes poprvé vyskočí na stůl ze strany D, počítá se mu odmítnutí, ale na stole zůstává (odmítnutí se neopravuje).
Podběhnutí pod stolem je posuzováno jako odmítnutí.

Start/cíl

bullet

pokud psovod projde mezi tyčemi vymezujícími start nebo cíl, je penalizován trestnými body za chybu a od jeho průchodu startem běží čas;

bullet

pokud pes mine cíl, není penalizován trestnými body, ale psovod jej musí navést do cíle ve správném směru;

bullet

pokud pes projde v obráceném směru cílem a tím vyvolá zastavení elektronicky měřeného času nebo psovod projde cílem před psem, je jako konečný počítán čas, který je naměřen manuálně v okamžiku, kdy pes správně projde cílem.

4.2.5. Diskvalifikace

Diskvalifikaci označuje rozhodčí pískáním nebo předem oznámeným způsobem. V případě diskvalifikace musí psovod se psem opustit parkur. Rozhodčí může povolit parkur dokončit. Důvody diskvalifikace:

bulletpsovod sám přeruší běh psa na parkuru ;
bulletnekorektní chování k rozhodčímu;
bullethrubé zacházení se psem;
bulletpřekročení maximálního času;
bullettřetí odmítnutí na trati;
bulletneopravené odmítnutí s výjimkou stolu;
bulletabsolvování překážek v jiném než předepsaném pořadí (to platí také pro vynechání překážky a překonání, podběhnutí, ale i pouhý dotyk překážky jiné, třeba i té, která není zařazena do parkuru);
bulletpes překoná nebo podběhne překážku v opačném nebo nesprávném směru;
bulletpes neskočí a shodí překážku před skokem nebo ji poruší při podběhnutí tak, že ji nelze bez opravy překonat;
bulletpes překážku nebo cokoliv na parkuru označkuje nebo se vyvenčí;
bulletpsovod sám překoná, podleze nebo projde překážku;
bulletpsovod porazí nebo shodí překážku;
bulletpsovod drží cokoliv v ruce, nebo má viditelně na těle pomůcky;
bulletpsovod na trati ztratí pomůcky nebo potravu;
bulletpes má obojek, příp. jinou výstroj bez souhlasu rozhodčího;
bulletpřestože již pes překročil startovní linii, psovod ho vrací zpět bez pokynu rozhodčího;
bulletpes během závodu opustí ohraničený prostor parkuru;
bulletpes není pod kontrolou psovoda;
bulletpsovod se vrátí do prostoru před startovní linií.

5. Hodnocení

5.1. Ocenění

Celkové trestné body jsou součtem trestných bodů za chyby, odmítnutí a časové chyby. Pro zkoušky jsou uznávána následující ocenění:

0,00 - 5,99

výborně

V

6,00 - 15,99

velmi dobře

VD

16,00 - 25,99

dobře

D

26,00 a více

bez ohodnocení

BO

diskvalifikace

 

DIS

Výsledek zkoušky musí být zapsán do výkonnostního průkazu vydaného příslušnou národní organizací.

5.2. Určení pořadí

O pořadí rozhoduje celkový počet trestných bodů. Při stejném počtu celkových trestných bodů rozhoduje lepší čas.

5.3. Tituly

5.3.1. Mistr agility ČR

- může být pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství republiky. Uděluje se zvlášť v kategorii standard a mini.

5.3.2. Mezinárodní šampion agility

- lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství C.A.C.I.Ag nejméně ve dvou různých státech od dvou různých rozhodčích. Mezi jejich zadáním musí uplynout nejméně jeden rok a jeden den. K čekatelstvím musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z mezinárodní nebo národní výstavy psů s hodnocením výborný nebo velmi dobrý. Čekatelství C.A.C.I.Ag a Res. C.A.C.I.Ag je udělováno pouze psům s PP na závodech schválených FCI. Je udělováno ve třídách A2 a A3. C.A.C.I.Ag je udělen vítězi v kategorii standard a mini. Pes musí trať absolvovat bez chyb a s výborným výsledkem. Druhému v pořadí se zadává Res.C.A.C.I.Ag. Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi plemen uznaných FCI.

6. Druhy zkoušek a soutěží

6.1. Kategorie


SA - agility pro psy s kohoutkovou výškou nad 40 cm
MA - agility pro psy s kohoutkovou výškou 40 cm a menší

6.2. Třídy


SA1, MA1
SA2, MA2
SA3, MA3

Rozdíly mezi třídami se vyznačují obtížností tratě, standardním, příp. i maximálním časem. U zkoušek se také zpravidla vyhodnocuje pořadí.

6.2.1. SA1, MA1

Mohou se jí zúčastnit pouze psi, kteří ještě nemají zkoušku SA1, MA1 složenou třikrát na výborně (s maximálně 5,99 trestnými body), u dvou různých rozhodčích na oficiálně uznaných závodech. Pokud pes splní výše uvedená kritéria, může ihned přestoupit do SA2, MA2 nebo mu začne ode dne splnění běžet jednoroční lhůta, ve které (po splnění výše uvedených kritérií) může ještě startovat v SA1, MA1. Během této roční lhůty může kdykoliv podle vlastního uvážení přestoupit do SA2, MA2 (bez možnosti opětovného startu v SA1, MA1). Po uplynutí jednoroční lhůty musí psovod se psem povinně přejít do SA2, MA2. Pro SA1, MA1 smí být postaveny maximálně tři překážky s kontaktními zónami (podle určení rozhodčího). Pokud psovod splnil podmínky pro zařazení do vyšší třídy, může ke zkoušce SA2, MA2 nastoupit ještě týž den.

6.2.2. SA2, MA2

Mohou se jí zúčastnit pouze psi, kteří třikrát absolvovali zkoušku SA1, MA1 s ohodnocením výborně (viz 6.2.1.). Psi, kteří byli zařazeni do SA2, MA2 v době platnosti předchozího Řádu agility ČR, startují v této třídě i nadále. Pro SA2, MA2 mohou být na trati max. 4 překážky s kontaktními zónami (podle výběru rozhodčího).

6.2.3. Elitní třída SA3, MA3

Mohou se jí zúčastnit pouze psi, kteří mají kartu SA3, MA3. Postup z SA2, MA2 do SA3, MA3 je možný po splnění následujících požadavků: Pes splnil SA2, MA2 na výborně třikrát, u dvou různých rozhodčích, tyto tři zkoušky musí být bez trestných bodů (za chyby, odmítnutí a čas). V těchto zkouškách se musí umístit do třetího místa. Po splnění těchto požadavků psovod požádá výcvikáře KA ČR o vydání karty SA3, MA3 (ev. o její prodloužení). Po obdržení karty se A3 stává součástí jména psa (např. A3 - Endy). Karta A3 platí jeden rok pro jeden tým (pes + psovod), je nepřenosná, při porušení kázně, např. při zneužití, může být majiteli odebrána. Pokud v daném roce tým neabsolvuje závody v A2 nebo A3 alespoň třikrát s hodnocením výborně (bez trestných bodů) a s umístěním do třetího místa, nemůže být platnost karty obnovena pro další rok a může soutěžit opět jen v kategorii A2. Držitel karty A3 musí závodit pouze v nejvyšší vypsané kategorii (pokud není vypsána kategorie A3, může tým soutěžit v kategorii A2). Pokud tým 3 roky po sobě obhájí elitní třídu A3 a závodí v ní, může mu být udělem titul Šampión A3 - zkratka A3Ch. Titul je doživotní a zkratka A3Ch je součástí jména psa i v případě, že pes již v kategorii A3 nezávodí.Pro SA3, MA3 mohou být na trati max. 4 překážky s kontaktními zónami (podle výběru rozhodčího).

6.3. Otevřené soutěže

6.3.1. Open

Soutěže Open jsou otevřené pro všechny psy bez ohledu na složené zkoušky. Soutěžit se může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti. Pravidla jsou stejná jako u zkoušek agility.

6.3.2. Jumping

Trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními zónami a stůl. Pravidla jsou stejná jako u zkoušek agility.

6.3.3. Ostatní soutěže

Existují různé soutěže a hry, při nichž se závodí přímo podle pravidel agility, nebo jejichž pravidla se pravidlům agility podobají. Nesmějí být nebezpečné. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučují soutěže dvou a více psů startujících na jednom parkuru zároveň. Další pravidla soutěží viz kapitola 10.

7. Podmínky pro pořádání akcí

7.1. Uznávané zkoušky a soutěže

7.1.1. Všeobecně

Akce bude uznaná Klubem Agility České republiky (KA ČR), pokud pořadatel dodrží ustanovení Řádu agility ČR. Na uznané akci může posuzovat pouze rozhodčí delegovaný KA ČR. Zkoušky a soutěže agility musí být přístupné všem přihlášeným závodníkům splňujícím podmínky účasti. Výsledky zkoušek musí být zapsány do výkonnostních průkazů a na jejich základě se lze kvalifikovat na Mistrovství republiky, Evropy či světa. Do výkonnostních průkazů se mohou zapisovat i výsledky všech ostatních soutěží (Open, Jumping), pokud o to závodník požádá. Musí být dodrženy směrnice Ústřední komise pro ochranu zvířat a zákona č. 167/93 na ochranu zvířat. Pro agility platí Charta proti dopingu. Od závodníků se očekává korektní chování. Každý psovod je povinen vést svého psa způsobem, proti němuž nemohou být po sportovní ani humánní stránce žádné námitky. Každé projevy brutality, případně pokusy o doping, jsou co nejpřísněji trestány. Mají za následek okamžitou diskvalifikaci, nehledě na další právní postihy, které mohou být proti psovodovi zavedeny.

7.1.2. Podmínky účasti na uznaných akcích agility

Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu nebo bez PP (ti musí mít licenci), pokud jsou starší 15 měsíců. Účastníci musí mít výkonnostní průkaz, který před začátkem akce musí odevzdat organizátorovi.

Všichni psi se musí prokázat platným dokladem o očkování proti vzteklině (pokud bude vyžadováno jiné potvrzení, musí to být uvedeno v propozicích). Jeden psovod může startovat i s více psy.
Na zkouškách a soutěžích může psa vést libovolný psovod, pokud je na tento tým vystaven výkonnostní průkaz. Všechny zkoušky, soutěže zařazené do jednoho dne musí absolvovat se psem vždy jeden psovod.
Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením soutěže pořadateli. Pořadatel určí místo pro háravé feny a rozhodne o pořadí startu háravých fen. Každý psovod si musí být vědom toho, že ručí za škody způsobené svým psem a je na něm, zda si pro něj sám sjedná pojištění.
Zúčastnit se nesmí březí feny, kojící feny do 4 týdnů po porodu, zranění a nemocní psi. Dále se nesmí soutěží zúčastnit psi, kteří jsou v rozporu se směrnicemi Ústřední komise na ochranu zvířat a zákona č. 167/93 Sb. na ochranu zvířat.
Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního průkazu.
Rozhodčí se může zúčastnit každého závodu, který neposuzuje, bez předchozího přihlašování.

7.1.3. Pořadatel

Pořadatelem akce agility může být právnická i fyzická osoba. Pořadatel je povinen dodržet ustanovení tohoto Řádu agility ČR. Zajišťuje organizaci akce od její přípravy až po vyhodnocení. Zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce, za chování účastníků i diváků apod. Jmenuje vedoucího akce. Ten ho zastupuje, jedná jeho jménem. Dostatečně předem splní ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům, místnímu úřadu (bez schválení místního úřadu nelze akci uskutečnit), jinak se pořadatel vystavuje právnímu postihu. Nejméně 8 týdnů před pořádáním akce je pořadatel povinen požádat hlavního rozhodčího KA ČR o delegaci rozhodčího. Delegovaného rozhodčího pořadatel uvědomí nejméně 5 týdnů před akcí o tom, že byl pro akci delegován, zároveň delegovanému rozhodčímu zašle propozice s přesným programem závodů a seznam překážek, které jsou k dispozici. Zajišťuje pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci. Zodpovídá za celou organizaci závodů. Pořadatel má právo změnit termín, případně zrušit akci, je však povinen nejméně 2 týdny předem o tom rozhodčího informovat. Má také právo upravit startovné tak, aby byly zvýhodněni členové KA ČR a pořádající organizace, mládež, důchodci, zdravotně postižení a podobně. Doporučuje se, aby pořadatel jako právní subjekt zajistil pojistnou ochranu rozhodčímu a pomocníkům.
Pořadatel musí po skončení závodů předat rozhodčímu kompletní výsledky závodů, příp. krátké hodnocení akce. Do jednoho měsíce odvede na účet KA ČR stanovený poplatek za každého závodníka.

7.1.4. Rozhodčí

Rozhodčím agility (národním i mezinárodním) může být každý občan ČR, který splní podmínky stanovené KA ČR. Rozhodčí pro zkoušky a uznané soutěže agility (včetně MR a mezinárodních soutěží) je delegován KA ČR.
Před začátkem soutěží je rozhodčí povinen posoudit regulérnost akce, poučit pomocníky, předat pořadateli nákres parkuru, překontrolovat postavení parkuru a přeměřit nebo nechat přeměřit jeho délku, informovat závodníky o základních údajích parkuru (délka, standardní, maximální čas). Výsledky, které dostal od pořadatelů, zašle rozhodčí výcvikáři KA ČR. Při posuzování výkonů musí postupovat vždy stejně přísně či benevolentně po celou dobu soutěže vůči všem soutěžícím.Má právo opravit své rozhodnutí. Je povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti akce.

7.1.5. Pomocníci rozhodčího

bullet

2 asistenti rozhodčího - zapisují rozhodčímu během posuzování. Úkolem prvního je diktovat trestné body, které rozhodčí ukáže, druhému, který je zapisuje;

bullet

2 časoměřiči - jeden oficiální a jeden kontrolní. Pokud je k dispozici časomíra, je jeden časoměřič pro její obsluhu, druhý musí měřit čas stopkami pro kontrolu;

bullet

nejméně 2 zapisovatelé - přepisují výsledky na výsledkové listiny nebo do počítače, stanovují pořadí, vyplňují výkonnostní průkazy a diplomy;

bullet

spojka - zajišťuje kontakt mezi rozhodčími, asistenty a kanceláří (podle možností a nutnosti);

bullet

pomocník pro účastníky - sleduje a organizuje řazení závodníků na startu tak, aby nevznikala zbytečná zdržení a průběh byl plynulý, bere k sobě během závodu obojky a vodítka účastníků;

bullet

vedoucí parkuru - převezme plán parkuru od rozhodčího a dohlíží na správné postavení parkuru;

bullet

2 a více pomocníků na trati - během soutěže staví převrácené nebo shozené překážky, po každém proběhnutí narovnávají látkový tunel, podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího parkuru staví překážky před závodem a přestavují je při změně kategorie.

7.1.6. Protesty

Protesty při akci lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení tohoto Řádu. Protest se podává vedoucímu akce zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši stanoví předem pořadatel. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím (mohou být přizváni přítomní funkcionáři KA ČR) za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele. O řešení protestu je nutné informovat výbor KA ČR ve zprávě o akci.

7.1.7. Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce:

bullet

upomínka, uveřejnění v klubovém zpravodaji;

bullet

neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních výsledkových listin apod.);

bullet

neuznání dalších závodů, pokud o ně pořadatel znovu požádá.

7.2. Mistrovství České republiky v agility

7.2.1. Kvalifikace

Mistrovství ČR se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP majitelů z České republiky i ze zahraničí. Musí být starší 15 měsíců a mít výkonnostní průkaz platný v dané zemi se složenou zkouškou A2 na V nebo VD. Aktualizované podmínky určuje pro daný rok výbor KA ČR.

7.2.2. Organizace

Mistrovství České republiky v agility je pořádáno každoročně. Mohou se ho, bez nároku na titul, zúčastnit i cizinci. Organizace, které se ucházejí o pořádání tohoto mistrovství, o ně musí požádat nejméně jeden rok předem Klub Agility ČR. V žádosti musí být uvedeno jméno kandidující organizace, zvolené místo a datum, jméno a adresa vedoucího závodu. Musí rovněž obsahovat stručnou charakteristiku areálu a jeho zařízení, a dále návrh rozpočtu akce. Datum soutěže musí být zařazeno do termínového kalendáře akcí agility. Za mistrovské závody se považují Open a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Klub Agility ČR deleguje na tento závod 2 rozhodčí, přičemž alespoň jeden z nich musí být mezinárodní.

7.3. Mistrovství Evropy (světa) v agility FCI

7.3.1. Kvalifikace

Kvalifikačních závodů, které stanoví výbor KA ČR, se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP. Kvalifikovat na ME (MS) se ale mohou jen psi, kteří mají průkaz původu FCI a složenou zkoušku A2 nejméně na VD. Podmínky zařazení do reprezentace ČR určuje výbor KA ČR.

7.4. Neuznané soutěže - hry

Do programu akcí agility mohou být jako doplňkové zařazeny i různé soutěže a hry, které se nemusí řídit pravidly agility. Rozhodčí je však povinen před každým závodem seznámit účastníky s jeho pravidly. Takovouto soutěž může posoudit i jiný rozhodčí, ale vždy se souhlasem rozhodčího, který byl na tuto akci delegován KA ČR. Pravidla některých her jsou uvedena v bodě 10.

8. Tiskopisy na akcích agility

8.1. Žádost o delegaci rozhodčího

Pořadatel akce ji zasílá na adresu hlavního rozhodčího KA ČR nejméně 8 týdnů před uskutečněním akce. Žádost musí obsahovat:

bullet

kontaktní adresu pořadatele;

bullet

název, místo a datum akce;

bullet

vypsané zkoušky, hlavní a doplňkové soutěže;

bullet

kde, při jaké příležitosti a za jakých podmínek bude soutěž uskutečněna (venku nebo v hale, samostatně nebo např. při výstavě, na trávě nebo jiném povrchu);

bullet

předběžný program;

bullet

termín uzávěrky přihlášek a výši startovného;

bullet

předpokládaný počet soutěžících (zda půjde o soutěž uzavřenou či otevřenou);

bullet

seznam a počet jednotlivých překážek, které budou k dispozici. Hlavní rozhodčí zašle delegaci rozhodčího pořadateli do 5 týdnů před pořádáním akce. Pořadatel vhodnou formou informuje delegovaného rozhodčího a dohodne se s ním o nezbytných náležitostech.

8.2. Přihláška účastníka

Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Měla by obsahovat:

bullet

místo, datum a název soutěže, kategorii, třídu;

bullet

číslo výkonnostního průkazu;

bullet

jméno a příjmení psovoda, datum narození a adresu bydliště, název klubu, za který závodí;

bullet

jméno a chovnou stanici psa, jeho datum narození, plemeno (ev.označení "bez PP" nebo "kříženec"), pohlaví.

8.3. Výsledkové listiny

- předá pořadatel ihned po akci rozhodčímu. Musí obsahovat alespoň:

bullet

charakteristiku každého parkuru:

bullet

standardní a maximální čas,

bullet

počet překážek,

bullet

délku tratě;

bullet

údaje o závodnících:

bullet

jméno a příjmení psovoda, jméno psa,

bullet

dosažený čas, celkový počet trestných bodů (i pro jednotlivá kola závodu),

bullet

výsledné pořadí, případně hodnocení zkoušky.

8.4. Výkonnostní průkaz

Uznaných akcí agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají výkonnostní průkaz. O jeho vystavení lze požádat při prezenci. Může ho vystavit pouze rozhodčí Klubu Agility ČR. Je označen pořadovým číslem lomeným rokem vydání. Je nepřenosný a obsahuje následující údaje:

bullet

příjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu včetně PSČ, členství v oblastní skupině agility či jiné kynol.organizaci;

bullet

jméno psa, chovnou stanici, datum narození psa, číslo zápisu v PK, tet. číslo, plemeno, pohlaví, výšku v kohoutku, kategorii;

bullet

podpis majitele a rozhodčího KA ČR.

Povinností pořadatele je do něho zapsat všechny výsledky zkoušek, které rozhodčí zkontroluje a podepíše. Výkonnostní průkaz agility je veřejnou listinou v právním slova smyslu, falšování nebo zneužití je trestné. Průkaz je platný jen pokud je předložen spolu s "Průkazem původu FCI" nebo "Licencí psů bez průkazu původu". Další výkonnostní průkaz (pokud je původní plný) má nové pořadové číslo, podle číselné řady. Očíslované výkonnostní průkazy má vždy k dispozici delegovaný rozhodčí, pořadatel akce si je může od rozhodčího zakoupit. Po skončení akce musí rozhodčímu nahlásit, komu byly výkonnostní průkazy vydány (č. výk. průkazu, jméno psovoda a psa).

8.5. Licence psů bez průkazu původu

Účast psů bez průkazu původu a kříženců je na uznaných akcích agility (kromě ME a MS) povolena po předložení licence. Před prvním startem musí majitel psa požádat delegovaného rozhodčího Klubu Agility ČR o vystavení licence. Rozhodčí KA ČR změří kohoutkovou výšku psa a zařadí ho do příslušné kategorie. U zahraničních účastníků vydává licence psů bez průkazu původu kynologický klub země, jíž je soutěžící občanem.
Licence platí ve spojení s výkonnostním průkazem agility a její číslo je shodné s číslem výkonnostního průkazu. Při změně čísla výkonnostního průkazu se mění i číslo licence. V licenci je uvedeno jméno a datum narození psa, celkový popis (výška v kohoutku, barva, znaky, apod.), zařazení psa do kategorie, jméno a adresa majitele.

9. Závěrečná ustanovení

Tento Řád agility ČR je platný pro soutěže a zkoušky agility pořádané v České republice. Případné úpravy a změny podléhají schválení výborem Klubu agility ČR. Platnost tohoto Řádu je od 1.1.1997.

10. Pravidla některých soutěží (her) agility

Tato pravidla nejsou závazná a je plně na rozhodčím, jakým způsobem je upraví.

10.1. Gambler

Tato hra je zpravidla zařazována na zahájení závodů, pro seznámení psů s překážkami. V předem určeném čase, který určí rozhodčí (nejčastěji 30-45 sekund), je nutné nasbírat maximum bodů. Každá překážka na parkuru je ohodnocena počtem (1 až 5) bodů, které pes za její absolvování může dostat. Start je ze stolu, psovod si sám volí trasu parkuru, účelem je získat co nejvíce bodů. Při chybě nebo odmítnutí na dotyčné překážce nezíská žádné body, ale ve hře pokračuje dále. Každá překážka smí být správně překonána maximálně dvakrát. Mezi dvěma překážkami s kontaktními zónami musí pes absolvovat jednobodový skok. Deset sekund před časovým limitem časoměřič zapíská. Psovod se vrací se psem nejkratší cestou na stůl. Pokud je zařazen do hry Joker (jedna až tři očíslované překážky) před cílem (stolem), pes za jeho absolvování v těchto 10-ti sekundách obdrží zvláštní bodovou prémii, pokud se v limitu dotkne alespoň jednou tlapkou horní plochy stolu. Vítězem se stane ten, kdo nasbírá nejvíc bodů v nejlepším čase.

10.2. Neuhasers Gambler

Skládá se z normálního gambleru bez Jokera, a krátké tratě Jumpingu. Po startu pes překonává překážky podle pravidel Gambleru až do hvizdu časoměřiče (většinou po 25 sekundách od startu), pak běží nejkratší cestou ke startu Jumpingu, který musí překonat. Start i cíl jsou většinou na stole. Pro určení pořadí se body za Gambler a Jumping převedou na sekundy (1 bod = 1 sekunda). Od celkového času dosaženého na trati se odečtou sekundy za body v Gambleru a přičtou trestné sekundy za Jumping. O vítězi rozhoduje lepší čas.

10.3. Paralelní parkur

Paralelní vylučovací závod (Knock-Out). Postaví se dva stejné parkury. Soupeří vždy dva týmy najednou. Vítěz postupuje do dalšího kola, poražený je z dalších bojů vyřazen. Posuzuje se podle Řádu agility ČR, nejdříve rozhodují trestné body za chyby a odmítnutí, potom lepší čas. (pro hodnocení je také možné použít pravidlo, že za každou chybu nebo odmítnutí se přičte 5 sekund, vítězí ten kdo má lepší čas). Soupeře, kteří se utkají v prvním kole, určí los. Dále se vytváří "pavouk". Finále musí být pro dva účastníky.

10.4. Slalom

Psi závodí, kdo nejrychleji absolvuje překážku slalom. Počet tyčí je sudý, zpravidla větší než 12. Slalom je možné absolvovat oběma směry. Při změně směru je vhodné použít některou z překážek agility, nejčastěji to bývá pevný tunel.

10.5. Trivial Pursuit

Parkur se skládá z 8-12 překážek, které jsou očíslovány. Cílem hry je získat co nejvíce bodů. Každá překážka je za tolik bodů, jaké má číslo. Tzn. za překonání první překážky dostane pes jeden bod, za překonání druhé překážky dva body atd. Pokud je překážka překonána nesprávně, příslušný počet bodů se odečítá. Na konci parkuru je joker. Jsou to dvě překážky, každá za jiný počet bodů (zpravidla jedna lehčí a jedna těžší) a psovod si může vybrat, kterou překoná. Rozhodčí může jednu z překážek použitých v jokerovi vymyslet úplně novou, dle vlastní fantazie, ale překážka musí být vždy bezpečná pro psa. Dále je určen časový limit pro proběhnutí parkuru. Pokud je parkur překonán před uplynutím limitu, zbývající sekundy do limitu se přičítají jako body. Pokud je limit překročen, body se odečítají (1 sekunda = 1 bod).

  Zpět na hlavní stranu